CHS B/G JV/V vs Fremont 12-4-14 - lastingmoments-bylisa