CHS Varsity FB @ Crete 9-7-12 - lastingmoments-bylisa